Crystal
Crystal
9/14/2019, 48.0494/-91.80502
Flamingo Sunset
Flamingo Sunset
9/14/2019, 48.12405/-91.82673
Flora
Flora
9/14/2019, 48.04619/-91.80811
Gun Trigger Site
Gun Trigger Site
9/14/2019, 48.1221/-91.82442
Mudro to Fourtown
Mudro to Fourtown
9/14/2019, 48.04584/-91.80837
Solo Canoe
Solo Canoe
9/14/2019, 48.04337/-91.80854
Beach Site
Beach Site
9/15/2019, 48.20328/-91.83824
Beach Site
Beach Site
9/15/2019, 48.20394/-91.83906
Marker
Marker
9/15/2019, 48.2058/-91.8427
Otters
Otters
9/15/2019, 48.1844/-91.80502
Walleye Beach
Walleye Beach
9/15/2019, 48.20385/-91.83798
Walleye Beach
Walleye Beach
9/15/2019, 48.20394/-91.83906
Caterpillar
Caterpillar
9/16/2019, 48.20323/-91.83695
Saturday Bay
Saturday Bay
9/16/2019, 48.20197/-91.84467
Sunset Sat bay
Sunset Sat bay
9/16/2019, 48.20591/-91.84021
Moose
Moose
9/17/2019, 48.20019/-91.78794
Moose swim
Moose swim
9/17/2019, 48.20042/-91.79172
Red tree
Red tree
9/17/2019, 48.20265/-91.75824
21" Bass
21" Bass
9/18/2019, 48.11425/-91.71567
Border marker
Border marker
9/18/2019, 48.11477/-91.71498
Hole tree
Hole tree
9/18/2019, 48.11488/-91.7155
LBF
LBF
9/18/2019, 48.11437/-91.70966
LBF site
LBF site
9/18/2019, 48.11528/-91.71464
LBF site pano
LBF site pano
9/18/2019, 48.11534/-91.71464
Moose Prints by Picto
Moose Prints by Picto
9/18/2019, 48.12926/-91.70005
Picto Cliff
Picto Cliff
9/18/2019, 48.13092/-91.7028
Picto Cliff 1
Picto Cliff 1
9/18/2019, 48.13012/-91.70374
Picto cliff 2
Picto cliff 2
9/18/2019, 48.13075/-91.70382
Picto Cliff 3
Picto Cliff 3
9/18/2019, 48.13132/-91.70322
Ranger station
Ranger station
9/18/2019, 48.11305/-91.71636
Table Rock 1
Table Rock 1
9/18/2019, 48.17061/-91.70923
Table Rock 2
Table Rock 2
9/18/2019, 48.16981/-91.70915
Erratic
Erratic
9/19/2019, 48.11414/-91.70872
Fall colors
Fall colors
9/19/2019, 48.11843/-91.68657
zip line over swift
zip line over swift
9/19/2019, 48.1111/-91.65215
Zip over swift 2
Zip over swift 2
9/19/2019, 48.1119/-91.65164